Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu


            

 

 

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie zachęca do korzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu

 

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu (w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy. ul. Jagiellońskiej 33). Porad prawnych udzielają adwokaci oraz radcowie prawni codziennie, w godzinach od 16.00 – 20.00.

Możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) przysługuje:

·        młodzieży do 26. roku życia,

·        osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

·        osobom, które ukończyły 65. lat,

·        osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,

·        kombatantom,

·        weteranom,

·        zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

·        kobietom w ciąży.

Uprawnieni mogą uzyskać darmową pomoc prawną w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana w ramach Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu nie obejmuje spraw:

·        podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

·        z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

·        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

·     poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub  o spoczywających na niej obowiązkach lub

·     wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

·     udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

·     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Materiały do pobrania:

Konspekt wykładu nr 1

Konspekt wykładu nr 2

Prezentacja nr 1

Prezentacja nr 2

 

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu dofinansowany został ze środków Powiatu Nowosądeckiego, w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu”.