Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie zachęca do korzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu (w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy. ul. Jagiellońskiej 33). Porad prawnych udzielają adwokaci oraz radcowie prawni codziennie, w godzinach od 16.00 – 20.00.

Od 1 stycznia 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, która nie nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem koniecznym do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Uprawnieni mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną między innymi w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa do opieki zdrowotnej, prawa karnego, prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego, spraw z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana w ramach Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Nowym Sączu nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub  o spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod  nr telefonu 600 401 420, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 13.00.

Ponadto w ramach projektu „Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Nowym Sączu” przewidziano również działania z zakresu edukacji prawnej, które skierowane zostaną do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, a w szczególności uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz uczniów powiatowych szkół średnich. Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa nastąpi poprzez zorganizowanie 6 otwartych wykładów podzielonych na dwa bloki tematyczne.

Zakres pierwszego rodzaju wykładu edukacyjnego obejmował będzie tematykę działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, możliwości udziału obywateli                           w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa oraz dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Drugi blok tematyczny związany będzie z zagadnieniami upowszechniania praw i obowiązków obywatelskich, w tym przykładami rozwiązywanych problemów prawnych,  z którymi zgłaszają się klienci Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W ramach tego wykładu również omówiona zostanie kwestia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu dofinansowany został ze środków Powiatu Nowosądeckiego, w ramach realizacji zadnia publicznego