Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji


Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja udzielana w ramach Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Nowym Sączu nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub  o spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja jest możliwa do przeprowadzenia w punktach w Nowym Sączu i Starym Sączu.


Każda trudna sprawa, każdy konflikt czy nawet drobny spór może zostać rozwiązany łatwo, szybko i bez strat emocjonalnych. Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi, między innymi rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych. Przy udziale mediatora, poza sądem, strony mają szansę osiągnięcia porozumienia oszczędzając czas i środki finansowe, który musiałyby poświęcić na proces sądowy. Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia, pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji. Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku i dyskrecji, jak również sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielana w ramach Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego  w Starym Sączu obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego itp.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod  nr telefonu 600 401 420, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 lub zarejestrowaniu się
za pośrednictwem strony internetowej 

https://np.ms.gov.pl/małopolskie/nowosądecki
Dokładne informacje:

https://nowosadecki.pl/pl/punkty-pomocy-prawnej-i-obywatelskiej