Pełen Statut

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie spełnia wszystkie standardy formalno-prawne obowiązujące organizację pozarządową. Wszystkie standardy znajdują się na stronie poradnik.ngo.pl/standardy.


Uchwałami Zarządu przyjęto i wdrożono Politykę rachunkowości i Politykę ochrony danych osobowych oraz Standardy Usług w Nieodpłatnym Poradnictwie Prawnym i Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Iwo – Doradztwo Obywatelskie” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Stanisława Gronia zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Stanisława Ciągło dnia 6 marca 2015 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.


§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.
§ 4
Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.
§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są:
1. pomoc prawna, szczególnie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ułatwianie dostępu do porad prawnych osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej.
2. poradnictwo obywatelskie oraz propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
3. prowadzenie i popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
4. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
5. popieranie działalność naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej,
6. prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
7. wspieranie rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, popularyzowanie idei partnerstwa.
8. działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
9. wspieranie grup wykluczonych społecznie, pomaganie osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną.
10. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz na rzecz niepełnosprawnych.
11. działalność charytatywna
12. działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, współpraca w tym zakresie z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.
13. promowanie wartości europejskich, pogłębianie świadomości obywatelskiej w zakresie wartości Unii Europejskiej.
14. wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz rozwoju demokracji oraz zbliżenia narodów, w szczególności Europy Wschodniej i Środkowej.

15. prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, aktywizującej wśród dzieci i młodzieży

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom pokrzywdzonym przestępstwem, chorym psychicznie oraz członkom ich rodzin,
2. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
3. reprezentowanie interesów grup marginalizowanych społecznie.
4. współpracę z administracją państwową i samorządową oraz z osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się doradztwem prawnym,
5. realizowanie zadań zlecanych przez administrację państwową i samorządową,
6. prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej,
7. prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osobom pozbawionym wolności i zwalnianym z zakładów karnych,
8. prowadzenie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
9. promocję i organizacje wolontariatu,
10. prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie zwiększenia obywatelskiej świadomości prawnej,
11. prowadzenie i finansowanie programów edukacyjnych i terapeutycznych, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń, w formie odpłatnej, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
12. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
13. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
14. prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15. prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

16. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wynalazczości i innowacyjności w zakresie ekonomii społecznej,
17. niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
18. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
19. niesienie pomocy Polonii i Polakom zagranicą,
20. prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
21. organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej oraz zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez składanie zawiadomień
o popełnianych przestępstwach, występowanie w sądach i przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt. Współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt.
22. budowanie wiedzy na temat procesu kształtowania polityki UE i promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania na poziomie UE.
23. prowadzenie działalności mającej na celu organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, wyrównawczych,
sportowych i klubach tematycznych.
24. organizowanie i prowadzenie własnych ośrodków szkoleniowych i dydaktycznych w zakresie nie objętym licencjonowaniem oraz ośrodków pomocy.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej złotych 500 ( pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania. Fundacja może tworzyć fundusz zapasowy z nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającymi z rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. odsetek od lokaty kapitałów,
6. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
7. dotacji i grantów.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób,
z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zw. dalej „osobami
bliskimi”.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ORGANY FUNDACJI

§ 16

Organami Fundacji są:
- Zarząd Fundacji

.§ 17

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa i, w przypadku zarządu 2-3 osobowego – Wiceprezesa. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez fundatora. Kolejny Zarząd jest powoływany i odwoływany na czas nieoznaczony przez Zarząd Fundacji na wniosek Fundatora.
§ 18

Zarząd Fundacji w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5. ustala regulamin Biura Fundacji,
6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
7. zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji,

8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
§ 19

W przypadku Zarządu jednoosobowego wszelkie decyzje w ramach kompetencji Zarządu podejmowane są przez Prezesa Fundacji. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie.

§ 21

1. Decyzję o powołaniu lub likwidacji jednostek organizacyjnych Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji,
3.Za kierowanie bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych odpowiada Zarząd Fundacji

ZMIANA STATUTU

§ 22

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 23

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 25

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 27

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 28

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 29

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Zarząd Fundacji.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy – Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 31

Ministrem sprawującym nadzór, właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Sprawiedliwości.