INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej rozporządzenie RODO informujemy, że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja IWO – DORADZTWO OBYWATELSKIE z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. B. Prusa 145 G, KRS – 0000559783.
 2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: tel. 513 074 413
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnianie, pomoc socjalna oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy/wykonywania świadczeń.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
  1) jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO ;
  2) w zakresie publikacji wizerunku odbywa się za Pani/ Pana zgodą, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO;
  3) odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu) i odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/ będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych z mocy prawa oraz:
  1) Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)
  2) Medycyna pracy
  3) podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia/umowy o dzieło/ inne umowy cywilnoprawnej
  4) grantodawcy
 6. Pani/Pana dane osobowe [dot. pracowników] przechowywane będą przez okres:50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe [dot. zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło i innych umów cywilnoprawnych] przechowywane będą przez okres i min 6 lat od zakończenia umowy, chyba że odrębne przepisy będą wymagały dłużnego okresu przechowywania [np. umowy o dofinansowanie], a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do podjęcia współpracy z Administratorem.
 11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Dokumenty do pobrania: 

RODO klauzula dla personelu

RODO klauzula korespondencja

RODO Formularz danych osobowych uczestnika

RODO rejestr uczestników

RODO wolontariusze