Statut fundacji

Pełen Statut

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie spełnia wszystkie standardy formalno-prawne obowiązujące organizację pozarządową. Wszystkie standardy znajdują się na stronie poradnik.ngo.pl/standardy.


Uchwałami Zarządu przyjęto i wdrożono Politykę rachunkowości i Politykę ochrony danych osobowych oraz Standardy Usług w Nieodpłatnym Poradnictwie Prawnym i Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim.

Kilka słów o nas

O Fundacji

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie została zarejestrowana w Krakowie 25 maja 2015 roku. Patronem fundacji jest św. Iwo uznawany za pierwszego prawnika udzielającego pomocy prawnej pro bono.


Głównym celem Fundacji jest pomoc prawna i psychologiczna osobom potrzebującym, a szczególnie ofiarom przestępstw. Ponadto wspieranie wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza wspieranie działalności społecznej, pomocy społecznej, działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw
Europy Środkowej i Wschodniej, ochrony i opieki nad życiem osób chorych lub niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia osób chorych i niepełnosprawnych, jak również działanie na rzecz szeroko rozumianej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Organami Fundacji są:
Zarząd Fundacji, który składa się z minimum jednej osoby, nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa i jest powoływany na czas nieokreślony.

Funkcja Prezesa Fundacji w Zarządzie została powierzona Panu Stanisławowi Groniowi, będącemu zarazem jej fundatorem i założycielem. Wiceprezesem został Pan Jacek Salamon. Taka struktura pozwala nam na szybkie podejmowanie decyzji oraz szybką realizację zadań.